Showing all 7 results

 • The Elders at the Door (isiZulu)

  R100

  Ngolunye usuku ekuseni, aBadala abathathu, abakhathele nabalambile-uSibusiso, uNhlakanipho noThando-bangqongqotha emnyango ekhaya lomndeni. Umndeni ufisa ukubammema bangene kodwa kufanele uqoke oyedwa wabo ukuba angene ekhaya lawo. Yimuphi kulaba abathathu okufanele bamqoke? Lenganekwane ixoxwa kuyo yonke iAfrika futhi ingeyabantu bakhona. Nakuba indawo lapho yenzeka khona nabalingiswa ngokukhethekile bengabase-Afrika –ngokwesigqi senkulumo yabo nangemihlobiso yezimpahla zabo-umlayezo wabo ungowomhlaba wonke. Lena yincwadi yezingane nomndeni wonke. Ibhalwe kahle futhi inemifanekiso emihle, izokwenza izingane zifise ukuyifunda njalo njalo

 • The Elders at the Door (isiXhosa)

  R100

  Ngenye intseni iinkonde ezintathu ezidiniweyo nezilanbileyo – uNtsikelelo, uBulumko noThando- bankqonkqoza emnyango wolunye usapho. Olu sapho lunqwenela ukubamkela kodwa kufuneka likhethe abemnye kula mandwendwe ukuba angene ekhayeni labo. Ngomphi kwaba bathathu abaza kumkhetha? Eli libali elibaliswayo kwilizwekazi lethu i-Afrika kwaye lelabo bonke abemi beli zwekazi. Nangona isimo sentlalo kunye nabalinganiswa bengabase-Afrika uqobo – ngokwesingqisho sentetho yabo neempahla abazinxibayo – umyalezo wabo ugqithiselwa uluntu jikelele. Le ncwadi yenzelwe bonke abantwana nefemeli iphela. Ngendlela ebhalwe yaze yazotywa kakuhle ngayo, le ncwadi iza kwenza abatwana bafune ukuyifunda okokoko

  Well written and beautifully illustrated, this book will have children wanting to read it over and over again. This story originally appeared in the Sunday Times Storytime: 10 South African Stories for Children in 2014.

 • Letotoba

  R140

  Letotoba is a collection of 33 new poems that focuses on different themes namely; spiritual, relationships (love), politics, youth (June 16), inspiration and motivation.

 • Out of stock

  Mpumi’s Magic Beads

  R110

  The beads jingle and jangle and sparkle. The girls all giggle with glee! Mpumi and her friends discover the magic in her hair and what begins as an ordinary school day in Joburg is suddenly full of adventure everywhere!

  Available in: English, IsiXhosa, IsiZulu, Afrikaans

 • Skin We Are In

  R130

  Join Njabulo, Aisha, Tim, Chris and Roshni as they discover why humans have different skins, and how people’s thinking about skin colour has changed throughout history.

 • Out of stock

  Zooming in on Zulu

  R180

  This is an up-to-date and easy-to-use phrasebook that will have you communicating in Zulu in no time! Arranged by subject, it supplies a range of questions you may want to ask in Zulu, and the answers you may be given, for most occasions – from exchanging greetings to buying arts and crafts, asking directions, ordering food and talking about the weather. This is an excellent resource for visitors to South Africa as well as non-Zulu-speaking South Africans.

 • The Elders at the Door (English)

  R100

  Early one morning three tired, dirty, hungry elders – Blessing, Wisdom and Love – knock on the door of a family home. The family wishes to invite them in but they can only choose one visitor to enter their home. Which of the three do they pick?