Showing 1–16 of 70 results

 • The Elders at the Door (isiZulu)

  R100

  Ngolunye usuku ekuseni, aBadala abathathu, abakhathele nabalambile-uSibusiso, uNhlakanipho noThando-bangqongqotha emnyango ekhaya lomndeni. Umndeni ufisa ukubammema bangene kodwa kufanele uqoke oyedwa wabo ukuba angene ekhaya lawo. Yimuphi kulaba abathathu okufanele bamqoke? Lenganekwane ixoxwa kuyo yonke iAfrika futhi ingeyabantu bakhona. Nakuba indawo lapho yenzeka khona nabalingiswa ngokukhethekile bengabase-Afrika –ngokwesigqi senkulumo yabo nangemihlobiso yezimpahla zabo-umlayezo wabo ungowomhlaba wonke. Lena yincwadi yezingane nomndeni wonke. Ibhalwe kahle futhi inemifanekiso emihle, izokwenza izingane zifise ukuyifunda njalo njalo

 • The Elders at the Door (isiXhosa)

  R100

  Ngenye intseni iinkonde ezintathu ezidiniweyo nezilanbileyo – uNtsikelelo, uBulumko noThando- bankqonkqoza emnyango wolunye usapho. Olu sapho lunqwenela ukubamkela kodwa kufuneka likhethe abemnye kula mandwendwe ukuba angene ekhayeni labo. Ngomphi kwaba bathathu abaza kumkhetha? Eli libali elibaliswayo kwilizwekazi lethu i-Afrika kwaye lelabo bonke abemi beli zwekazi. Nangona isimo sentlalo kunye nabalinganiswa bengabase-Afrika uqobo – ngokwesingqisho sentetho yabo neempahla abazinxibayo – umyalezo wabo ugqithiselwa uluntu jikelele. Le ncwadi yenzelwe bonke abantwana nefemeli iphela. Ngendlela ebhalwe yaze yazotywa kakuhle ngayo, le ncwadi iza kwenza abatwana bafune ukuyifunda okokoko

  Well written and beautifully illustrated, this book will have children wanting to read it over and over again. This story originally appeared in the Sunday Times Storytime: 10 South African Stories for Children in 2014.

 • WTF: Capturing Zuma- A Cartoonist’s Tale

  R295

  WTF is renowned cartoonist Zapiro’s account of the Zuma years in 400 brilliant cartoons and the stories behind them.

 • The Singing Stone (Zulu)

  R120

  When Storm holds her stone and sings, everyone in the village stops to listen.

 • The Singing Stone (Xhosa)

  R120

  When Storm holds her stone and sings, everyone in the village stops to listen.

 • The Singing Stone (English)

  R120

  When Storm holds her stone and sings, everyone in the village stops to listen.

 • Sharp-Sharp! Thoko (Xhosa)

  R120

  With adorable illustrations and four heart-warming easy-to-read stories, Niki Daly has created a second book about Thoko – who is sure to become one of his most beloved characters.

 • Sharp-Sharp! Thoko (Zulu)

  R120

  With adorable illustrations and four heart-warming easy-to-read stories, Niki Daly has created a second book about Thoko – who is sure to become one of his most beloved characters.

 • Sharp-Sharp! Thoko (English)

  R120

  With adorable illustrations and four heart-warming easy-to-read stories, Niki Daly has created a second book about Thoko – who is sure to become one of his most beloved characters.

 • Goldilocks and the Three Rhinos (Xhosa)

  R110

  Goldilocks was not supposed to be in the forest alone, but she didn’t always do as she was told.

  Join Goldilocks as she stumbles across the Rhino family’s home, unknowingly dabbling in their daily activities, and the hilarity that follows.

 • Out of stock

  Goldilocks and the Three Rhinos (Zulu)

  R110

  Goldilocks was not supposed to be in the forest alone, but she didn’t always do as she was told.

 • Out of stock

  Goldilocks and the Three Rhinos (English)

  R110

  Goldilocks was not supposed to be in the forest alone, but she didn’t always do as she was told.

  Join Goldilocks as she stumbles across the Rhino family’s home, unknowingly dabbling in their daily activities, and the hilarity that follows.

 • We Die Like Brothers: The Sinking of the SS Mendi

  R270

  In this international companion work to ‘Black Sacrifice: The Sinking of the SS Mendi, 1917’, historians John Gribble and Graham Scott draw upon the archaeological research carried out since the wreckage was discovered in 1976. The authors offer a different insight into the part played by the non-combatants of the Labour Corps and why the wreck of a British built steamship has become an internationally recognised symbol of equality and social justice.

 • Killing Karoline

  R100

  Killing Karoline follows the journey of the baby girl (categorised as ‘white’ under South Africa’s race classification system) who is raised in a leafy, middle-class corner of the South of England by a white couple. It takes the reader through the formative years, a difficult adolescence and into adulthood, as Sara-Jayne (Karoline) seeks to discover who she is and where she came from.

 • Mr Hare Meets Mr Mandela

  R130

  “Mr. Hare Meets Mr. Mandela” is one of the last stories Van Wyk wrote before he died and appears in the anthology, Sunday Times Storytime: 10 South African Stories for Children.”

 • Nyambura Wag Vir Die Bus (Afrikaans)

  R120

  Nyambura is going to visit her Gogo! She arrives at the bustling market place to find that she is last in the queue and that the bus has not yet arrived. While she waits for the bus, Nyambura remembers the fun things that she and her Gogo have done together.

  Book available in English, Afrikaans, Xhosa and Zulu.