/ / / / The Elders at the Door (isiXhosa)

The Elders at the Door (isiXhosa)

R100

Ngenye intseni iinkonde ezintathu ezidiniweyo nezilanbileyo – uNtsikelelo, uBulumko noThando- bankqonkqoza emnyango wolunye usapho. Olu sapho lunqwenela ukubamkela kodwa kufuneka likhethe abemnye kula mandwendwe ukuba angene ekhayeni labo. Ngomphi kwaba bathathu abaza kumkhetha? Eli libali elibaliswayo kwilizwekazi lethu i-Afrika kwaye lelabo bonke abemi beli zwekazi. Nangona isimo sentlalo kunye nabalinganiswa bengabase-Afrika uqobo – ngokwesingqisho sentetho yabo neempahla abazinxibayo – umyalezo wabo ugqithiselwa uluntu jikelele. Le ncwadi yenzelwe bonke abantwana nefemeli iphela. Ngendlela ebhalwe yaze yazotywa kakuhle ngayo, le ncwadi iza kwenza abatwana bafune ukuyifunda okokoko

Well written and beautifully illustrated, this book will have children wanting to read it over and over again. This story originally appeared in the Sunday Times Storytime: 10 South African Stories for Children in 2014.

In stock

Description

Ngenye intseni iinkonde ezintathu ezidiniweyo nezilanbileyo – uNtsikelelo, uBulumko noThando- bankqonkqoza emnyango wolunye usapho. Olu sapho lunqwenela ukubamkela kodwa kufuneka likhethe abemnye kula mandwendwe ukuba angene ekhayeni labo. Ngomphi kwaba bathathu abaza kumkhetha? Eli libali elibaliswayo kwilizwekazi lethu i-Afrika kwaye lelabo bonke abemi beli zwekazi. Nangona isimo sentlalo kunye nabalinganiswa bengabase-Afrika uqobo – ngokwesingqisho sentetho yabo neempahla abazinxibayo – umyalezo wabo ugqithiselwa uluntu jikelele. Le ncwadi yenzelwe bonke abantwana nefemeli iphela. Ngendlela ebhalwe yaze yazotywa kakuhle ngayo, le ncwadi iza kwenza abatwana bafune ukuyifunda okokoko

Additional information

Date Published

2017

Language

IsiXhosa

Publisher

Specifications

Softcover, 29x21cm, 32pp